ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ (รายละเอียดตามหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

 
การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  (สำเนาคู่ฉบับ)

 
ที่ รบ ๕๓๘๐๖ /ว ๐๑๖๕                                                                                        สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ
                                                                                                                                ถนนบางแพ-ดำเนินฯ รบ ๗๐๑๖๐
                                                                                                       
                                                                                      ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง   การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรียน   นายกเทศมนตรีทุกแห่ง
 
                       ด้วยเทศบาลตำบลบางแพ  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง
สายงานผู้บริหาร  จำนวน ๑ แห่ง คือ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗  (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ระดับ๗)  
                      
                       เทศบาลตำบลบางแพ  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเทศบาลในสังกัด ทราบ  หากพนักงานเทศบาล  ที่มีความประสงค์จะขอโอน  ให้ส่งคำร้องขอโอน  พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล  หนังสือยินยอม จากผู้บังคับบัญชา  หนังสือรับรองความประพฤติ  มายังสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  เพื่อประกอบ การพิจารณาในการรับโอน  ต่อไป

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้                         

                                 
                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ
 
                                                                                                    พาณิชย์  สืบภู่
                                                                                                 (นายพาณิชย์ สืบภู่)
                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
 
 
 
สำนักปลัดฯ
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๘ - ๑๒๕๕
โทรสาร  ๐ - ๓๒๓๘ - ๑๓๖๒                                
www.bangphae.go.th
                         "วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
เข้าสู่ระบบ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
"คืนความสุขให้คนในชาติ"
ราชบุรี
สถ.จ.ราชบุรี
hotmail
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์