ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ (รายละเอียดตามหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

 
 • การประชุมพิจารณายบูรณาการโครงการของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางแพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประขุมเทศบาลตำบลบางแพ ชั้น ๑ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ
 • โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ
 • โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ศพด. , ศอด.เกมส์ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางแพ
โครงการร่วมสืบสานสงกรานต์บางแพ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบางแพ
โครงการร่วมสืบสานสงกรานต์บางแพ ห่วงใยดูแลผู้สูงอาย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมพิจารณายบูรณาการโครงการของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางแพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประขุมเทศบาลตำบลบางแพ ชั้น ๑ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
การประชุมพิจารณายบูรณาการโครงการของคณะกรรมการประสา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ
โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใข้ในราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อลอด คสล. สายเลียบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๑๒ ซ้าย (ด้านซ้ายคลอง) บริเวณบ้านนายนพดล มีแก้ว ถึงบ้าน จ.ส.อ.ผจญ มีวงศ์ หมู่ ๕ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทงซอยเข้าวัดดอนเซ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
  infographics
  เข้าสู่ระบบ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  "คืนความสุขให้คนในชาติ"
  ราชบุรี
  สถ.จ.ราชบุรี
  hotmail
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงาน กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  เดลินิวส์
  สสส
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์